آذرگان
آذر روز، (روز نهم) درآذر ماه را جشن آذرگان یا آذر جشن  خوانند.
در این روز به آتشکده ها روند و سرود  آتش نیایش خوانند.
نزد پیشینیان رسم چنین بودکه هر خانواده اخگری از آتش پاک بر می گرفت و در خانه آتش زمستانی را بدان می افروخت.

آذر ماه بر ایران و ایرانی خجسته باد .
امید که آتش پاک اهورایی در دل و  جانتان فروزان باد.
امید که گرمی آذر،🔥 سردی و هراس و تاریکی سایه افکن بر این خاک سپند را بسوزاند و روشنی و پاکی و پیروزی به ارمغان آرد.
ایدون باد
ایدون ترج باد