سید محمد ، دارای سه فرزند پسر، به نام های: سید محسن، سید مهدی و سید ابراهیم "آقامیر" بود

 

سید محسن ،معروف به سیدالشهدا، نقاشی  زبر دست و شاعری برجسته بود که به " آقا میر گلستان تبریزی" شهرت یافت

از او منظومه ای به نا م "مرات البکاء" به  جا مانده که در تبریز بار ها به چاپ رسیده است.

مهدی ، فرزند دیگر در نو جوانی زندگی را بدرود گفته است

ابراهیم،"آقا میر" فرزند دیگر محمد علی، از جمله هنرمندانی است که هنر نقاشی را در تفلیس و مسکو با روش اروپایی فرا گرفته است. وی که در تبریز و در دربار مظفرالدین میرزا ی ولیعهد نقاش بوده ،به زبان های روسی و فرانسه نیز آشنا بوده است

ابراهیم، نقاش، طراح و صورتگری بسیار هنرمند بوده که آثارش در جمع خارجیان مورد توجه بسیار قرار میگرفته است

 

 

 

 

 

 

چند اثر از ابراهیم میر