نگارگری های پرستو گنجه ای

 

نگارگری های پوراندخت ارژنگی

 

نگارگری های پریدخت ارژنگی