درود به یاران جان

 به مهربان یاران پر امید و پر توان


به همدلان آگاه و خردپیشه

به هم میهنان گرانمایه و به آگاهی رسیده

به گام های استوار و دیدگان روشن همه عزیزانی که در راه آزادی و حق جویی گام بر می دارند.

و درود به گوهر رخشان آزادی که در زیر سم ستوران نادانی و ستم بارگی و زورگویی و زشتخویی لگد مال است.

گوهری که با خون پاک گرامی ترین فرزندان این خاک آغشته ...‌

گوهری  که بار دیگر به اشک شوق شست و شویش می دهیم و بر تارک درفش کاویانش می نشانیم و در سایه اش، با سر بلندی سرود ای ایران ای مرز پر گهر را سرخواهیم زد...