چکامه سرا : هما ارژنگی

 

ای زنده رودِ بی امان

ای سینه ات اتشفشان

ای نسل پاک و قهرمان

گلبانگِ آزادی بخوان

ای مرغِ زرین بال و پر

آزاده خونین جگر

شب رفت و می اید سحر

از بهرِ پروازی دگر

ای خوب روی بی گنه

ای شهسوارِ بی کله

ای آبروی مهر و مه

ای نامدارِ بی سپه

دشمن ستیزی رای تو

آزادگی سودای تو

اندر رهِ احقاقِ حق

از مرگ کی پروای تو

تو رستمِ رویین تنی

شیر اوژن ومرد افکنی

خاری به چشمِ دشمنی

تو افتخارِ میهنی

با دشنه ضحاکیان

خونت به هر سو شد روان

افسانه جانبازی ات

 ماند به گیتی جاودان

پتیاره را بدنام کن

رسوای خاص و عام کن

انگه شرنگِ مرگ را

در کامِ خون آشام کن

زنجیره انسان تویی

آغازِ بی پایان تویی

 ای سروِ سبزِ بی خزان

ایمان تویی ، ایران تویی

 

   امرداد هشتاد و هشت خورشیدی