🍃 همیشه می مانی 🍃

پیش کش به روان پاک خسرو اواز ایران

    🍃  استاد شجریان‌‌‌  🍃


🍃 ز باغ سبز هنر، یک شجر به خاک افتاد
🍃 نه یک شجر، که جهانی هنر به خاک افتاد

🍃 کسی که سکر سرودش چو مستی می ناب
🍃 به دلربایی مهتاب رخ شکسته در اب

🍃 یکی که ناله نایش ، نوازش باران
🍃 یکی که بانگ و ندایش، خروش بیداران

🍃 یکی که مرغ سحر بی قرار اوازش
🍃 یکی که لاله، به دل داغدار پروازش

🍃 یکی که مهر وطن خواهی اش به پیشانی
🍃 دلش به دام محبت همیشه زندانی

🍃 سفر کجا ؟ تو کجا  ؟  اشیانه ات اینجاست !
🍃 سرای عشق و امید و ترانه ات اینجاست !

🍃 سفر برای تو هرگز حدیث رفتن نیست
🍃 دل از محبت دلدلدگان گسستن نیست

🍃 تو از قبیله عشقی و نیک می دانی
🍃 که در جهان هنر تا همیشه می مانی

🍃 به گاه شادی و هنگامه پریشانی
🍃 به عشق مادر میهن سرود می خوانی

هما ارژنگی
۱۷ مهر ماه۹۹

 

دکلمه سروده با صدای استاد هما ارژنگی