نوروز.....از هما ارژنگی

 

نوروزِ کامکار،

نوروزِ استوار،

نوروزِ پایدار،

پوشیده جامه ای ز حلهء زیبای سبز و زرد...

از بامِ قله های زر افشان و لاجورد...

پا می نهد به خاک،

تا پر کند پیاله جانِ فسردگان،

تا بال و پر دهد به پرستوی نغمه خوان،

تا باغ را دوباره بپوشد به پرنیان...

در این بهارِ تازه رس ای یارِ مهربان،

می نوش و شاد باش که این جامِ ارغوان،

خواند به گوشِ جان که جهان جز فریب نیست

در کش پیاله را که به گردون شکیب نیست.

 

27 اسفند ماه 1395 خورشیدی    هما ارژنگی