سروده هما ارژنگی

به انگیزه بزرگداشت حکیم و عارف بزرگ ابو علی سینا

 

ای کهن ملک جهان ایران من

دیر پای جاودان ایران من

مهد دانش پروران روزگار

سرزمین سروران نامدار

ای وطن گنجینه پر گوهرم

بحر طوفان خیز و گوهر پرورم

رای آن دارم کز آن گنج جمیل

گوهری رخشان بر آرم بی بدیل

تا چو ماهی بینمش در آسمان

بر نشسته در میان اختران

نور باران بر سریر افتخار

پور سینا کیمیای روزگار

حسن او هر چند آرم بر زبان

خود یکی از صد نیاید در بیان

او شفا بخش تن و اندیشه بود

کیمیا کاری محبت پیشه بود

از برای دردهای بی نشان

حکم جان داروی "قانونش" روان

شاعر و دانای تشریح بدن

در نجوم و هندسه استاد فن

آشنا بر دانش بحث و جدل

علم او گسترده تا اوج زحل

شد مهیا از نگارین خامه اش

گنج پر باری چو "دانش نامه"اش

گوییا در چشم مرد نکته دان

بود پیدا رمز و راز این جهان

پور سینا حکمت آموز سپند

چون شد از علم ارسطو بهره مند

حکمت "مشاء" را بنیان نهاد

مردمان را راه و رسمی تازه داد

از تلاش بی امانش دسترنج

هم پدید آمد "شفایی" هچو گنج

لیکن این آغاز یک پرواز بود

پر گشودن تا سرای راز بود

"حکمت مشرق" چو او بنیان نهاد

در به روی ساحتی دیگر گشاد

عالمی نادیده بر انسان نمود

رمز انوار الهی را گشود

از غروب تیره و غمگین خاک

تا فروغ مشرق و انوار پاک

از اسارتهای نفس ناتوان

تا جهان روشن افلاکیان

رمزها یک یک گشادی از نهفت

وانهمه نا گقته ها را باز گفت

نفس را با گوهر جان یار کرد

راه سیر معنوی هموار کرد

اینک ای گنجینه پر گوهرم

خاک سینا خیز و دانش پرورم

تا بمانی در زمانه جاودان

می سپارم در رهت جان و روان

مهر تو آغشته با ایمان من

تا ابد پاینده باش ایران من

 

تهران اول شهریور ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه

هما ارژنگی