سروده ی هما ارژنگی        

                                                              

 خسته جان از پلیدی دوران                                                    از   هیاهوی   بی   امان   زمان

خسته ازخشم و کینه و نیرنگ                                                 خسته از فتنه و تباهی و جنگ

خسته از رنج مردم آزاری                                                          "پیک مهر آمدم به دلداری

آمد آن پیک روشنایی ها                                                               تا   گشاید    دری      به   راه  اشا

مژده دادم زمهر جاویدان                                                           ایزد نور   و    روشنایی    جان

آن نگهبان پاکی و پیمان                                                               چاره ی   نامرادی   انسان

"پیک مهر" آمد و صفا آمد                                                              ارمغانی     گره   گشا    آمد

برد    با    خود  مرا   به   کشور  نور                                                        داد بر من نوید شادی و شور

ازجهان آفرین یکتا گفت                                                      هم ز زرتشت و از اهوراگفت

گفت با من ز نیکی پندار                                                               سخن   نیک   و   نیکی کردار

رنجم از دل ببرد و مهر آورد                                                         سفره   ی       شادمانیم    گسترد

مهر و نیکی نشان داراییست                                                       بهترین هدیه ی اهوراییست