از: هما ارژنگی

 به یاد شادروان محمد سیدی          تقدیم به خانواده گرامی سیدی

 

باز هم افسوس و اندوهی دگر              بر دل یاران ز غم کوهی دگر

 

باز از جمعِ  محبت  پیشگان               مرغکی پر زد به سوی آسمان

 

شد رها از قیل و قالِ خاکدان               تا بگیرد  دامنِ  افلا کیان....

 

این قفس او را سرایی تنگ بود            دل غمین از فتنه و نیرنگ بود

 

سیدی،پاکیزه روی و نیک خو،           حق شناس وحق پرست ومهر جو

 

مرد نیکو سیرت و نیکو مقال،             با همه آزادگی ، افتاده حال،

 

سالها ، در کار دانش پروری،             مهرورزی، دستگیری، یاوری،

 

دانش و بینش به هم پرداخته ،             رایتِ علم و خرد افراخته....،

 

رفت و غم بر سینهِ یاران نهاد             نامِ نیکویش به دوران یاد باد