برای  سیمین بهبهانی              از هما ارژنگی   

 

غزل بانو ، یلِ ایران،

تو که با خشتِ جانِ خود

زنی بر تاقِ این ویران،

تو..می مانی.. نمی میری..

تو در اندیشهِ پویندگانِ راهِ آزادی،

تو در پندارِ خلقِ مانده در چنگالِ استبداد،

تو در ذهنِ جهانِ خسته از بیداد

 می مانی.

نه تنها تو،

هر آنکس کاو به محوِ ظلم می کوشد،

برای مرگِ بیداد و ستمکاری،

قلم در دست می گیرد،

لباسِ جنگ می پوشد،

بدان ! هرگز نمی میرد.

و تو...ای دخترِ ایران

ز بعدِ روزگاران هم،

روانِ ناشکیبایت،

بسانِ شعله ای سیمین،

به روی گورِ خاموشت

نمودی آتشین دارد

و شبها بادِ بی پروا

پیامِ واپسینت را

به گوش مردمِ دنیا

چو شعری تازه میخواند:

" بدان کز بعدِ مردن هم،

ترا ای مامِ بی همتا،

ز گردِ استخوانِ خود،

به خشتی محکم و گیرا،

دوباره، باز می سازم.."

 

                            چهاردهم شهریور هزار و سیسد و نود و سه

                              هما ارژنگی