تا  تو   شدی     بال و پرم،من    همه  پرواز  شدم                                                                                           زخمه زدی بر دل من،ساز خوش آواز شدم

مرغک بی بال و پری   کنج قفس بودم و بس                                                                                     د ر چو گشو  د ی  ،   به هو ا ،  نا د ر ه    شهبا ز    شد م

نای بدم زاروحزین ،از دم همچون شررت                                                                                         نور   شدم ، شور  شدم، دلکش و شهناز   شدم

ای    شه نیک اختر  من ،  هد هد   پیغمبر   من                                                                                                  تا تو شدی رهبر من، شاد و سر افراز شدم

مرشد    فرخند ه    لقا  ،    د و ر    مشو      ا ز    بر     ما                                                                                                             زا نکه    ز هرم  نفست ،    در  حرم  راز    شدم

چند دهم شرح و بیان نکته همین است بدان                                                                                تا تو شدی با ل و پر م ،من همه پر وا ز شدم

بیست و سوم آبانماه نود                                                                                شب عید غدیر خم                                                                        هما ارژنگی